10 KM / NEDEĽA 28. SEPTEMBER 2014 / ŠTART 11.00

O nás

Občianske združenie Rusovčan bola založené v novembri 2011 občanmi Mestskej časti Bratislava – Rusovce a vzniklo dňa 18.11.2011 zápisom do registra vedeného Ministerstvom vnútra SR. Jeho vznik bol formálnym následkom doterajšej dlhoročnej spolupráce jeho zakladateľov pri realizácii kultúrno-spoločenských a športových aktivít v rámci Rusoviec. Základným poslaním Občianskeho združenia Rusovčan je prispievať svojimi aktivitami k  rozvoju kultúrneho a spoločenského života, ochrane prírody a krajiny, a k zachovaniu pôvodného rázu Rusoviec a ich trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom aktivít tohto združenia je posilnenie občianskeho lokálpatriotizmu, zapájanie starých a nových spoluobčanov do diania v obci, a to napríklad organizovaním tradičných kultúrno-spoločenských a športových podujatí, zveľaďovanie rusovských verejných priestorov a ich dopľňanie vhodným mobiliárom, ako aj posilnenie vnímania Rusoviec ako miesta obklopeného krásnou prírodou, vhodného pre športové a voľnočasové aktivity. Združenie o svojich aktivitách informuje predovšetkých prostredníctovm vydávania vlastných novín Rusovčan, distribuovaných zadarmo do všetkých domácností a verejných priestorov, ďalej prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí.

Medzi pravidelné podujatia, ktoré združenie organizuje, alebo sa na ich organizácii podieľa, patria napríklad: Rusovský ples, Ples športovcov, Fašiangový sprievod so zabíjačkou, jarné a jesenné brigády v obci a lesoparku, stavanie Mája, oslava MDD, Rusovské hody s hodovým futbalovým zápasom medzi horným a dolným koncom, Deň Rusoviec, Rusovský beh, ozdobovanie vianočného stromu a charitatívne Vianočné trhy.

Vďaka spolupráci s viacerými partnermi, za všetkým spomeniem aspoň Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Turizmus regiónu Bratislava, Carlton Properties, s.r.o., Wüstenrot, Ponteo, Q-99, s.r.o., miestnou samosprávou a s pribúdajúcimi podporovateľmi z radov fyzických a právnických osôb so vzťahom k Rusovciam a ich okoliu, sa nášmu združeniu podarilo zrealizovať prvú etapu doplnenia mobiliáru na námestie pri fontáne v Rusovciach, ako aj založiť tradíciu pozitívne hodnoteného športového podujatia Rusovský beh, do ktorého organizácie sa zapojili viaceré aktívne rusovské komunity a vďaka ktorému do Rusoviec zavítali bežci z celej Bratislavy a okolia. V súčasnosti bol dokončený projekt exteriérového tréningového workout ihriska, vhodne doplnilo športové vybavenie v obci a ktoré je obyvateľom a návštevníkom obce k dispozícii bez finančných a časových obmedzení.

Viac informácií o realizovaných podujatiach spolu s fotodumentáciou je možné nájsť aj na FB stránke Rusovčan.

V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich podkladov a informácií využite nasledovné kontakty : F. Lošonský, tel.: 0903209666, email : info@rusovcan.sk.

František Lošonský
predseda OZ